rp 58.000

*Tersedia dalam format fisik dan digital

Pemesanan:
Lokapasar E-Book Booking

Rancagé Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Fase D – Kelas 8 SMP/MTs

Risnawati, M.Pd.
Imas Rohilah, M.Pd.

  • Genre : Buku Pelajaran
  • Ukuran : 17,6 x 25 cm (B5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 152 halaman
  • Kertas Isi : HVS 70 gr
  • Kertas Cover : Art Paper 210 gr
  • Berat : 230 gr
  • ISBN : xxx-xxx-xxx-xx

Buku Rancagé Diajar Basa Sunda Edisi Kurikulum Merdeka Fase D (SMP/MTs Kelas VII) disusun dumasar kana kurikulum Merdeka, nu leuwih museur kana ngamekarkeun soft skills jeung karakter; materi esensial; sarta pangajaran nu fleksibel.
Dina ieu buku, pangajaran dipilah-pilah dumasar kana kompeténsi kaparigelan diajar basa, nyaéta ngaregepkeun (menyimak), maca jeung miarsa (membaca dan memirsa), nyarita jeung midangkeun (berbicara dan mempresentasikan), sarta nulis (menulis). Bahan ajar pikeun éta opat kaparigelan basa ogé ngahaja dibédakeun, anu tujuanana sangkan bahan ajar leuwih euyeub deui nepi ka guru henteu bingung néangan bahan ajar. Atuh link Youtube pikeun bahan ngaregepkeun siswa ogé dituliskeun, utamana pikeun bahan ajar anu perelu dicontoan ku prakték, sangkan siswa kari muka baé.
Lian ti éta, dina milih bahan ajar ogé diutamakeun anu nyumponan kana Profil Pelajar Pancasila anu genep téa, nyaéta beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, jeung kreatif.