Rp56,000

Pemesanan:
Lokapasar E-Book Booking

Rancagé Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Fase E – Kelas 10 SMA/MA

Ari Andriansyah, M.Pd.
Risnawatii, M.Pd.

  • ISBN : –
  • Genre : Buku Pelajaran
  • Ukuran : 17,6 x 25 cm (B5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 188 halaman
  • Kertas Isi : HVS 70 gr
  • Kertas Cover : Art Paper 210 gr
  • Berat : 400 gr

Buku Rancagé Diajar Basa Sunda Edisi Kurikulum Merdéka Fase E (SMA/SMK/MA/MAK Kelas X) midangkeun matéri anu eusina luyu jeung tungtutan Kurikulum Merdéka sarta kompeténsi pangajaran anu rék dihontal. Kaunggulan ieu buku téh dieuyeuban ogé ku rubrikRaraga Kagiatan Diajar (péta konsép eusi buku pikeun ngagampangkeun prosés diajar, kalawan dadasar 6 Aspélc Pamahaman Wiggins), Pertanyaan Pangungkab (pertanyaan pikeun nguji pangaweruh awal murid), Tujuan Pangajaran, Apersépsi (stimulus pikeun ngagali poténsi murid dina ngamimitian diajar), Rancagé (diajar nyieun proyék anu aya patalina antara materi jeung larapna Profil Pelajar Pancasila dina kahirupan sapopoé), Jurnal Literasi (kagiatan literasi pikeun mikawanoh ouku-buku basa, sastra, jeung budaya Sunda), Wulangkrama (kagiatan anu tumali jeung larapna atikan karakter dina kahirupan sapopoé), Réfléksi (kagiatan réfléksi diajar ngeunaan matéri anu geus jeung acan dikawasa), jeung Kandaga Kecap (béréndélan kecap Basa Sunda jeung hartina pikeun nambahan kabeungharan kecap murid).