Rp50,000

*Tersedia dalam format fisik dan digital

Pemesanan:
Lokapasar E-Book Booking

Rancagé Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Fase b – Kelas 4 SD/MI

Imas Rohilah, M.Pd.
SRi ASDIANWATI, M.Pd.

  • ISBN : –
  • Genre : Buku Pelajaran
  • Ukuran : 17,6 x 25 cm (B5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 132 halaman
  • Kertas Isi : HVS 70 gr
  • Kertas Cover : Art Paper 210 gr
  • Berat : 200 gr

Wilujeng, hidep ayeuna tos kelas opat! Tangtu leuwih nambahan pangaweruh jeung kabisa. Hidep bakal neruskeun diajar sangkanleuwih mahér ngagunakeun basa Sunda.

Dina ieu buku, hidep bakal dituyun ngulik pangaweruh jeung ngasah kaparigel dina basa Sunda. Kagiatanana rupa-rupa: aya ngaregepkeun, nyarita, maca, nulis, jeung lian-lianna deui.

Ulah hilap, tuliskeun kecap-kecap anu kakara dipikawanoh dina kamus buatan hidep sorangan. Urang ngaranan “Kamus Alit”. Pék dialus-alus, digambaran!

Kadé hilap ogé jurnal maca! Tambahan bacaan hidep unggal waktu. Tangtu bakal nambahan pangalaman pikeun hidep.

Anu tansah mikadeudeuh,
Bu Imas sareng Bu Sri