Nu Harayang Dihargaan

DARPAN

  • ISBN : 978-623-7670-87-2
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 14 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 176 halaman
  • Berat : 300 gr

Pirajeunan macaan Nu Harayang Dihargaan beunang Darpan. Bet kajurung mikiran nu garoreng milik bangsaning bulu taneuh atawa cacah kuricakan. Eusining batin maranehna katut kaayaan di pakumbuhanana ku Darpan sasatna diwadahan. Ari nu jadi wadahna puguh we basa nu luyu jeung kahirupan jalma-jalma nu dilalakonkeunana. Éstuning teu gumenak basana teh, tapi deukeut-deukeut kana basa kaom cacah dina hirup kumbuh sapopoe. Ongkoh Darpan mah jolna ti pakaleran, lain ti puseur Priangan. Nya ku cara kitu, cek pangrasa, Darpan geus milu ngahirup-huripkeun sastra Sunda jaman ayeuna. ~ Hawe Setiawan