rp 46.000

*Tersedia dalam format fisik dan digital

Pemesanan:
Lokapasar E-Book Booking

Rancagé Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Fase a – Kelas iI Sd/Mi

Sri Asdianwati, M.Pd.
Imas Rohilah, M.Pd.

  • Genre : Buku Pelajaran
  • Ukuran : 17,6 x 25 cm (B5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 88 halaman
  • Kertas Isi : HVS 70 gr
  • Kertas Cover : Art Paper 210 gr
  • Berat : 193 gr
  • ISBN : xxx-xxx-xxx-xx

Buku Rancagé Diajar Basa Sunda Edisi Kurikulum Merdéka Fase A (SD/MI Kelas II) disusun dumasar kana Kurikulum Merdéka. Kurikulum nu leuwih museur kana mekarkeur soft skills jeung karakter, matéri ésénsial, sarta pangajaran nu fléksibel.

Dina ieu buku, pangajaran dipilah-pilah dumasar kana kompeténsi kaparigelan diajar basa, nyaéta ngaregepkeun (menyimak), maca jeung nengetan (membaca dan memirsa), nyarita jeung ngedalkeun (berbicara dan mempresentasikan), sarta nulis (menulis). Ari anu jadi udaganana nyaéta: kahiji, sangkan murid tapis ngalarapkeun basa Sunda pikeun komunikasi jeung nalar ngeunaan diri katut lingkungan sabudeureun papadana, ka guru, jeung ka saluhureun; kadua, murid bisa paham jeung mampuh nepikeun gagasan jeung kahayang, sarta bias milu aktif dina paguneman kalayan sopan; katilu, ningkatna kaweruh murid kana kosa kecap basa Sunda ngaliwatan rupa-rupa pedaran anu aya.

Lian ti éta, bahan ajarna ngahaja dieuyeuban, supaya guru henteu bingung néangan. Atuh pon kitu deui bahan pikeun ngaregepkeun barudak sarua pepekna, malah disadiakeunana gé dina wanda anu luyu jeung kamekaran jaman kiwari.