Jajaten Ninggang Papasten

YUS RUSYANA

  • ISBN : 978-979-8001-15-4
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 96 halaman
  • Berat : 250 gr

Dina carpon-carponna Yus Rusyana geus ngagunakeun setting sajarah Sunda dina rupa-rupa tahap, tapi anu ngagambarkeun kahirupan Ki Sunda boh nu sifatna jasmaniah boh nu ruhaniah. Kabehanana ngabuktikeun yen Yus Rusyana wanoh enya kana hirup-hurip Ki Sunda. Tur eta teh digambarkeun make gaya basa nu nembongkeun usahana dina enggoning ngagunakeun kabeungharan basa Sunda, boh nu mangrupa undak-usuk boh anu mangrupa kosa kecapna, nepi ka karasa merenah. Carita-caritana lain bae geus ngahudangkeun deui kajadian-kajadian anu kungsi kaalaman dina sajarah Sunda, tapi oge geus ngagambarkeun kahirupan urang Sunda dina tahap-tahap kamekaranana ku ngagunakeun basa Sunda nu ngabuktikeun yen anjeunna apal kana lilinggeranana katut kajembaran kekecapanana.