Serat Panineungan

Etti r.s.

  • ISBN : 978-623-7670-34-6
  • Genre : Kumpulan Sajak
  • Ukuran : 14 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 80 halaman
  • Berat : 200 gr

Karanganana nu munggaran dimuat dina Pikiran Rakyat edisi Ciamis. Tapi ari mimindengna mah nulis carita pondok. Lain dina basa Sunda wungkul deuih, dina basa Indonesia oge kawilang produktip. Basa keur sakola keneh di SMA, kungsi jadi juara ngarang (basa Indonesia) sakabupaten Ciamis.

Rereana mah, karangan-karangan Etti nu ditulis dina basa Sunda teh winangun sajak. Sawatara sajakna nu geus dibukukeun ti antarana: Jamparing (Yayasan “Kudjang”, Bandung, 1984), Gondewa (Kujang Kancana, Bandung, 1987), Maung Bayangan (Rahmat Cijulang, 1994), jeung Lagu Hujan Silantang (Kiblat Buku Utama, 2003).

Salian ti ngarang, Etti oge kungsi jadi tim anu ngulik naskah Sunda, sarta babarengan medalkeun Kamus Bahasa Naskah dan Prasasti Sunda (anggota tim, Ed. II, 2001). Kungsi deuih ngarang buku carita barudak dina basa Indonesia, Bertegur Sapa dengan Alam (1995).

Etti kungsi dileler sawatara panghargaan, ti antarana: Juara II Penulisan Rumpaka/Dangding sa-Jawa Barat; Juara I Penulisan Dangding sa-Jawa Barat (1996); Hadiah Sastra LBSS; jeung Hadiah Sastra Rancage.